at der er fundet pesticider i vores drikkevand.

                                                                                                             Redsted den 8. december 2021

Orientering fra Redsted Vandværk                                       

 

 

Det er med beklagelse, at vi må meddele vore forbrugere, at der er fundet pesticider i vores drikkevand.

 

Det drejer sig om et nedbrydningsprodukt af stoffet chloridazon. I jorden nedbrydes chloridazon til desphenyl-chloridazon og methyldesphenyl-chloridazon, som langsomt nedbrydes videre til andre stoffer.


Det er desphenyl-chloridazon, som er fundet i mængder mellem 0,11 og 0,15 µg/l i begge vores boringer på Gammel Møllevej 80A. Dette er over den lovlige grænseværdi på 0,1 mikrogram pr. liter vand (µg/l). Ved forrige stikprøvekontrol fra september 2021 blev der målt mellem 0,056 og 0,089 µg/l i vandet.

 

Drikkevandet bliver i øjeblikket generelt undersøgt for 51 forskellige pesticider over hele landet. Detektionsgrænsen (altså det mindste målbare) er på 0,01 µg/l for alle pesticider. Grænseværdien (altså det højest tilladte) er for de fleste af pesticiderne på 0,1 µg/l. For vores vedkommende er der et enkelt andet af de 50 øvrige pesticider, som findes i den ene af boringerne. Det er N, N dimethyl-sulfamid (DMS), som er målt til 0,015 µg/l. Altså langt under grænseværdien.

 

Chloridazon er et herbicid der blev brugt til ukrudtsbekæmpelse i landbrug og gartnerier i perioden 1964 til 1996, hvor det blev taget ud af listen med godkendte produkter. Chloridazon blev primært brugt til bekæmpelse af ukrudt i roer. 

Vigtigt: Miljøstyrelsen har udarbejdet et notat om den sundhedsmæssige effekt af chloridazon og desphenyl-chloridazon, som kan ses her: https://www.skforsyning.dk/media/Milj%C3%B8styrelsen_Notat_om_sundhedsm%C3%A6ssige_effekt.pdf?rev1

 

Ifølge notatet skal der være mindst 240 µg/l af chloridazon (eller desphenyl-chloridazon) i vandet, for at det kan være sundhedsfarligt for en person på 60 kg, der drikker 2 liter vand om dagen. Det er 1.600 gange så meget, som der er fundet i vores vand.

 

Citat: " Chloridazon er ikke klassificeret for sundhedsmæssige effekter: Det vil sige, at stoffet ikke er akut giftigt ved indtagelse, ved inhalation eller ved optagelse over huden. Stoffet er ikke øjen- eller hudirriterende og er ikke allergifremkaldende. Chloridazon er ikke skadeligt for arveanlæggene, ikke kræftfremkaldende, ikke skadeligt for forplantningen eller fostre, og er ikke skadeligt for centralnervesystemet."

 

Vi arbejder sammen med Morsø Kommune, Teknik og Miljø, for at løse problemet.

 

 

Med venlig hilsen

 

Redsted Vandværk